Mr. Jorge Velastegui » Home

Home

Hello everyone! My name is Jorge Velastegui and this is my 14th year at Rancho Alamitos High School and my 28th year in the Garden Grove Unified School District! I love working at Rancho as it has the best students and colleagues! 
 
I currently teach freshman PE, sophomore World History and senior Civics/Econ! I consider myself fortunate as I get to teach my subjects that I enjoyed most when I was a student in high school. Physical education plays such a vital role in our physical and mental health, especially during this time. The study of history is also vital to the education of our youth today to learn about our customs, traditions, and rights and the countless struggles people faced to earn those rights through history. 
 
I grew up in Orange County as the child of immigrants. My parents came to the US from South America. The value and importance of education was ingrained into me growing up. I earned a BA in Psychology and Social Behavior from UCI, an MA in Educational Technology from UCI and an Ed.D in Education from UCI as well. I have also taught undergraduate and graduate courses at UCI and CSUF. 
 
My wife and I have been married for 21 years and she is a teacher in the district as well. We have been blessed with two wonderful young daughters!
 
I am looking forward to another great year at Rancho! Parents, if you have any questions or concerns please feel free to reach out to me via email or calling the school phone number. 
 

¡Hola! Mi nombre es Jorge Velastegui y este es mi undécimo año en la preparatoria Rancho Alamitos y mi vigésimo quinto año en el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. ¡Me encanta trabajar en Rancho porque tiene los mejores estudiantes y colegas! 

 

¡Actualmente doy clases de educación física para estudiantes de primer año, historia mundial de segundo año e historia de los Estados Unidos para estudiantes de tercer año! Me considero afortunado porque puedo enseñar mis dos materias favoritas que más disfruté cuando era estudiante en la escuela secundaria. La educación física juega un papel tan vital en nuestra salud física y mental, especialmente durante este tiempo. El estudio de la historia también es vital para la educación de nuestros jóvenes de hoy para aprender sobre nuestras costumbres, tradiciones y derechos y las innumerables luchas que la gente enfrentó para ganar esos derechos a lo largo de la historia. 

 

Crecí en el condado de Orange como hijo de inmigrantes. Mis padres llegaron a Estados Unidos desde Sudamérica. El valor y la importancia de la educación se inculcaron en mí mientras crecía. Obtuve una licenciatura en psicología y comportamiento social de la UCI, una maestría en tecnología educativa de la UCI y un doctorado en educación de la UCI también. También he impartido cursos de pregrado y posgrado en UCI y CSUF. 

 

Mi esposa y yo hemos estado casados ​​por 18 años y ella también es maestra en el distrito. ¡Hemos sido bendecidos con dos maravillosas hijas!

 

¡Espero tener otro gran año en Rancho! Padres, si tienen alguna pregunta o inquietud, no duden en comunicarse conmigo por correo electrónico o llamando al número de teléfono de la escuela. 

 

Xin chào tất cả mọi người! Tên tôi là Jorge Velastegui và đây là năm thứ 11 của tôi tại Trường Trung học Rancho Alamitos và năm thứ 25 của tôi tại Học khu Thống nhất Garden Grove! Tôi thích làm việc tại Rancho vì nó có những sinh viên và đồng nghiệp tốt nhất! 

 

Tôi hiện đang dạy môn Thể dục cho sinh viên năm nhất, Lịch sử Thế giới năm thứ hai và Lịch sử Hoa Kỳ cấp cơ sở! Tôi tự cho mình là người may mắn khi được dạy hai môn học yêu thích mà tôi yêu thích nhất khi còn là học sinh trung học. Giáo dục thể chất đóng một vai trò quan trọng như vậy đối với sức khỏe thể chất và tinh thần của chúng ta, đặc biệt là trong thời gian này. Việc nghiên cứu lịch sử cũng rất quan trọng đối với việc giáo dục thanh thiếu niên của chúng ta ngày nay để tìm hiểu về phong tục, truyền thống và quyền của chúng ta và vô số cuộc đấu tranh mà con người phải đối mặt để giành được những quyền đó thông qua lịch sử. 

 

Tôi lớn lên ở Quận Cam là con của những người nhập cư. Cha mẹ tôi đến Mỹ từ Nam Mỹ. Giá trị và tầm quan trọng của giáo dục đã ăn sâu vào tôi khi lớn lên. Tôi đã lấy bằng Cử nhân Tâm lý và Hành vi Xã hội từ UCI, bằng Thạc sĩ Công nghệ Giáo dục của UCI và bằng Cử nhân Giáo dục của UCI. Tôi cũng đã giảng dạy các khóa học đại học và sau đại học tại UCI và CSUF. 

 

Tôi và vợ kết hôn được 18 năm, cô ấy cũng là giáo viên ở huyện. Chúng tôi đã được ban phước với hai cô con gái nhỏ tuyệt vời!

 

Tôi đang mong chờ một năm tuyệt vời nữa ở Rancho! Phụ huynh, nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc thắc mắc nào, vui lòng liên hệ với tôi qua email hoặc gọi đến số điện thoại của trường.